Love

for

Se-Jong

Svendborg Taekwondo Klub

Vedtaget på den stiftende generalforsamling 13. dec. 1978
Revideret pr. 01.02.2005, pr. 26.02.2016, pr. 21.03.2018, pr. 21.02.2024


§ 1

Klubbens formål er at opøve sine medlemmer i Taekwondo i henhold til reglerne fra DTaF (Dansk Taekwondo-Forbund) og WT (World Taekwondo). Registrering i DTaF under Svendborg Taekwondo-klub ”Se-Jong” er påkrævet af det enkelte medlem. Alene chef-instruktøren i Svendborg Taekwondo-klub ”Se-Jong” kan indstille klubbens medlemmer til graduering

§ 1a

Medlemsskav af CV (Chois Venner) under Svendborg Taekwondo-klub ”Se-Jong” er påkrævet af det enkelte medlem.

§ 2

Klubbens hjemsted er Svendborg Kommune.

§ 3

Som medlemmer af klubben kan optages enhver, som er fyldt 6 år. Personer, som har været straffet for vold, legemskrænkelse eller grov gadeuorden, kan ikke optages. Et afslag om optagelse kan dog indankes for bestyrelsen, der ved stemmeflertal afgør, om optagelse skal finde sted. Medlemmer, som gør sig skyldig i ovenstående, kan ekskluderes af bestyrelsen efter afstemning blandt medlemmerne.

§ 4

Bestyrelsen kan udnævne æresmedlemmer, der er kontingentfrie. De har gratis adgang til klubbens faciliteter og nyder samme rettigheder, som klubbens øvrige medlemmer. Udnævnelsen kan dog senere inddrages, såfremt det ærede medlem viser utilbørlig optræden eller på anden måde skader klubben. Æresmedlemmer skal selv betale kontingent til DTaF og Chois Venner, hvis de ønsker at være medlem af disse.

§ 5

Kontingent og andre finansielle ydelser fastsættes af bestyrelsen. Dog ikke kontingent til DTaF og CV.

§ 6

Formanden eller instruktøren kan med øjebliks varsel udelukke et medlem fra træningssalen. Udelukkelsen kan dog skriftligt inden 8 dage indankes for bestyrelsen, som da tager stilling ved simpel afstemning jf. § 3.

§ 7

Medlemmer, der er i kontingentrestance for mere end 14 dage kan slettes af medlemsfortegnelsen. Genoptagelse sker ved betaling af restancen samt det normale optagelsesgebyr. Særlige tilfælde behandles af bestyrelsen.

§ 8

Klubben er ikke ansvarlig for skader, som pådrages under træningen. Klubbens ledelse antager, at ethvert nyt medlem er fysisk og psykisk rask. Lægeundersøgelse anbefales, inden man starter i klubben.

§ 9

Klubbens interesser ud- og indadtil varetages af bestyrelsen, som tilmed skal påse, at klubbens formål og retningslinjer overholdes, og at der skaffes medlemmerne de bedst mulige instruktion inden for de givne økonomiske rammer.

Bestyrelsen skal bestå af: 1 formand, i næstformand, 1 sekretær, der fører møde-protokollen samt varetager forefaldende kontorarbejde, 1 kasserer og 1 besty-relsesmedlem. Kassereren må ikke ligge inde med større kassebeholdning end kr. 1.500,00. Overskydende beløb indsættes i bank. Udtræk på bankkonti, kan kun foretages mod kassererens eller formandens underskrift.

Bestyrelsens medlemmer vælges hvert år.

§ 10

Valg finder sted på generalforsamlingen, som skal finde sted mindst 1 gang årligt i februar måned. Indvarsling skal ske 1. gang i december året før og 2. gang i januar (senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse).

Evt. forslag skal være formanden i hænde senest 14 dage inden general-forsamlingens afholdelse.

Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed og er altid beslutnings-dygtig.

Alle klubbens medlemmer har 1 stemme på generalforsamlingen. For medlemmer under 15år udøver forældrene denne stemmeret.

Bestyrelsen skal indkalde til ekstraordinær generalforsamling, når mindst 1/3 af klubbens medlemmer fremsender skriftlig anmodning herom. 1. indkaldelse skal se 14 dage før afholdelse og 2. indkaldelse skal se 7 dage før afholdelse. Beslutninger truffet på generalforsamlingen kan ikke indankes for nogen domstol

§ 11

Klubbens træner sørger for, at de til enhver tid gældende ordensregler for træningslokaler overholdes. Bestyrelsen hæfter overfor kommunens tilsynsførende (pedellen/halinspektøren)

§ 12

Opløsning af klubben kan ske ved afstemning på generalforsamlingen dog ikke såfremt 5 af klubbens medlemmer ønsker dens beståen. Evt. kapital skal efter opløsningen gå til Taekwondo-sportens fremme.

§ 13

Udmeldelse skal ske skriftligt til kassereren m/1 md.s varsel altid til den 1

§ 14

Fast dagsorden til den ordinære generalforsamling:

  1. valg af dirigent
  2. valg af referent
  3. formandens beretning
  4. kassereren forelægger det afsluttede regnskab
  5. valg af bestyrelse og suppleanter til bestyrelsen
  6. valg af 1 bilagskontrollør og suppleant
  7. behandling af indkomne forslag
  8. eventuelt

§ 15

Leveregler som værn mod pædofili. Bl.a. indhentning af børneattester


Love

for

”Se-Jong”

Svendborg Taekwondo-klub

Vedtaget på den stiftende generalforsamling 13. dec. 1978
Revideret pr. 01.02.2005, pr. 26.02.2016, pr. 21.03.2018, pr. 21.02.2024